Saturday, October 18, 2014

CÔNG NỢ HŨY HOẠI VIỆT NAM

Thứ Bảy, ngày 18.10.2014
Công nợ của một quốc gia vay mượn để chi tiêu cho nhu cầu công ích, gồm tiền vay cho ngân sách và vay cho quốc doanh. Số tiền đó nằm trong khối tài sản quốc gia. Sự chi tiêu tài sản công phải có kỷ thuãt và kỹ luật. Số tiền vay đó có thể đem lại sự phát triển đất nước mà cũng có thể là một tai họa cho đất nước. Ở Việt Nam là vấn nạn to lớn , là sự hũy hoại nghiêm trong đất nước và làm dân chúng nghèo lâu dài, và lệ thuộc Trung cộng nhiều hơn. Trong chuyên mục "Những Vấn Đề Của Chúng Ta" tuần này chúng tôi xin được thảo luận cùng Giáo sư Nguyễn Bá Lộc qua đề tài "Công Nợ Hũy Hoại Việt Nam". Giáo sư Nguyễn Bá Lộc là chuyên gia kinh tế, nguyên là Giảng viên của Viện Đại Học Cần Thơ trước năm 1975, cựu Giám đốc Bộ Kinh Tế Việt Nam Cộng Hòa . Hiện Ông là Hội trưởng Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment