Tuesday, August 19, 2014

Tiếp xúc với Linh mục Phan Văn Lợi về hoạt động của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Thứ Ba, ngày 19.08.2014
Thưa quý thính giả, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam vừa công bố bản báo cáo họat động bán niên từ 18 tháng 2 đến 18 tháng 8 năm nay cũng như dự kiến hoạt động của Hội trong sáu tháng tới. Để tìm hiểu về sinh hoạt của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Linh mục Phan Văn Lợi, đồng chủ tịch của hội đã dành cho Quang Nam của phỏng vấn sau đây.

No comments:

Post a Comment