Saturday, July 19, 2014

Phỏng vấn GS Đoàn Viết Hoạt về liên hệ Việt-Nam và Trung Quốc qua vụ giàn khoan HD-981

Thứ Bảy 19.07.2014   
Kính chào quý vị thính giả, vụ Trung Cộng đem giàn khoan khổng lồ HD-981 đặt trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của VN từ ngày 2 tháng 5 và mới rút đi ngày 16 tháng 7 vừa qua, đã là một biến cố chính trị quan trọng, ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung, cũng như đến công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước của nhân dân Việt Nam.
NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA tuần này, cũng như trong các tuần kế tiếp, sẽ tìm hiểu về các ảnh hưởng, tác động này với diễn gỉả là GS Đoàn Viết Hoạt, một nhà hoạt động chính trị đã chịu nhiều năm tù đày trong lao tù CSVN, và hiện là Chủ tịch Viện Dân Chủ Việt Nam (INSTITUTE FOR DEMOCRACY IN VIETNAM) có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn.

No comments:

Post a Comment