Wednesday, July 23, 2014

Phỏng vấn anh Trịnh Bá Phương liên quan đến việc Luật sư Trần Thu Nam đã có được giấy chứng nhận bào chửa cho bà Cấn Thị Thiêu

No comments:

Post a Comment