Saturday, July 12, 2014

Phỏng vấn GS NGUYỄN NGỌC BÍCH Về bài PHẢN-BIỆN TÀI-LIỆU CỦA TRUNG-QUỐC VỀ SỰ HIỆN-DIỆN CỦA GIÀN KHOAN HD 981 TRONG VÙNG BIỂN VIỆT-NAM - phần 3

Thứ Bảy 12.07.2014  
Kính chào quý vị thính giả,
Ngày 8 tháng 6 năm 2014, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng đã công bố tài liệu có tên "Hoạt động của Giàn Khoan 981 – các hành động khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung quốc" trong đó, Trung cộng đã nêu lên một số chứng cớ để biện minh Hoàng Sa là của Trung Cộng.
Trong khi nhà cầm quyền CSVN hầu như đã im lặng không chính thức lên tiếng phản bác gì về tài liệu này thì ngày 19 tháng 6, tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở Hoa Thịnh Đốn, Ủy-Ban Lãnh-Đạo Lâm-Thời VNCH đã công bố tài liệu có tựa đề "Bài PHẢN-BIỆN TÀI-LIỆU CỦA TRUNG-QUỐC VỀ SỰ HIỆN-DIỆN CỦA GIÀN KHOAN HD 981 TRONG VÙNG BIỂN VIỆT-NAM" bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh ngữ.
NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA tuần này xin được thảo luận về bài PHẢN-BIỆN này với diễn gỉả là GS Nguyễn Ngọc Bích, đại diện Ủy-Ban Lãnh-Đạo Lâm-Thời VNCH. GS Bích cũng là Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương NGHỊ HỘI NGƯỜI VIỆT TOÀN QUỐC. Ông tham dự cuộc thảo luận từ Hoa Thịnh Đốn.

No comments:

Post a Comment