Thursday, November 8, 2012

Trò chuyện với anh Vũ Hùng

Thứ Năm ngày 08.11.2012     
Nhà nước cộng sản Việt Nam đang mở cuộc vận động xin làm thành viên Ủy ban nhan quyền LHQ niên khóa 2014 - 2016.. Trong khi đó các quyền của người dân được ghi trong Công ước quôc về nhân quyên mà họ ký kết đã bị chính họ vi phạm ngày càng nghiêm trọng. . Chiên dịch khủng bố băt cóc người trái luật pháp ngày càng diễn ra rất nghiêm trọng. Những ngưới nói lên tiêng nói khao khát tự do dân chủ bị khủng bố, tù tội như các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và gần đây nhất là sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên, tuổi đời mới 20. Từ Hà Nội, anh Vũ Hùng, một nhà đấu tranh cho dân chủ, tự do ở Việt Nam đã nhiều năm bị đày ải trong ngục tù của giới bạo quyền Việt Nam có cuộc trò chuyện với nhà báo Quang Thành như sau

No comments:

Post a Comment