Saturday, September 8, 2012

Phỏng vấn Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên

về Đại hội đảng Dân Chủ Hoa Kỳ

Thứ Bảy ngày 08.09.2012

No comments:

Post a Comment