Friday, May 17, 2019

Buổi trao đổi giữa Đằng Giang và Ls. Lưu Tường Quang để tìm hiểu về cuộc bầu cử Quốc Hội Toàn Liên Bang tại Úc Châu.

Câu Chuyện Thời Sự

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Đằng GiangLs. Lưu Tường Quang để tìm hiểu về cuộc bầu cử Quốc Hội Toàn Liên Bang tại Úc Châu.

No comments:

Post a Comment