Monday, May 12, 2014

Phỏng vấn anh Paulo Thành Nguyễn về việc CSVN dùng thủ đoạn gian manh chống cuộc biểu tình ngày 11 tháng 5 năm 2014

No comments:

Post a Comment