Saturday, September 16, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc – Sự kiện nhà nước CSVN đưa ra đề án dạy nhân quyền trong các trường học

Bàn Ngang Tán Dọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện nhà nước CSVN đưa ra đề án dạy nhân quyền trong các trường học.

No comments:

Post a Comment