Saturday, March 3, 2018

Phỏng vấn Mục sư Nguyễn Công Chính về chính sách hai mặt của CSVN

Phỏng Vấn

Sau khi Mục sư Nguyễn Công Chính bị CSVN trục xuất sang Hoa Kỳ, ông có dịp tiếp xúc với Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để trình bày về chính sách hai mặt của CSVN trong vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Thái Hòa, phóng viên của Đài, đã tiếp xúc với Mục sư Nguyễn Công Chính để xin ông cũng trình bày cho Quý Thính Giả của Đài về chính sách hai mặt ấy của CSVN.

No comments:

Post a Comment