Saturday, July 8, 2017

ĐỐI THOẠI VỚI CỘNG SẢN, Phần Cuối

Những VấnĐềCủa ChúngTa

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này vẫn với nhà báo Huỳnh Việt Lang với (phần cuối) chủ đề: “Đối Thoại Với Cộng Sản”.

No comments:

Post a Comment