Loading...

Tuesday, July 11, 2017

Phỏng Vấn Nguyễn Xuân Nghĩa

PhỏngVấn

Để ngăn cản cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của người dân, nhà cầm quyền csVN đã không từ một thủ đoạn đê tiện và hèn hạ nào. Những người yêu nước đã phải vượt thắng sợ hãi để chấp nhận tất cả những đòn thù hèn hạ ấy. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hải Phòng đã mô tả những bước khủng bố khác nhau mà nhà cầm quyền csVN đã áp dụng cho ông và các nhà đấu tranh dân chủ khác ở trong nước

No comments:

Post a Comment