Wednesday, September 19, 2018

Phỏng vấn Gíao Sư Phan Đông Hưng

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa quý thính giả, tuần này đài ĐLSN xin mời quý thính giả theo dõi phần thứ nhất cuộc phỏng vấn Gíao Sư Phan Đông Hưng Chủ tịch CĐNVTD tiểu bang Pennsylvania về những điểm đặc thù của Tiểu Bang này.

No comments:

Post a Comment