Saturday, March 3, 2018

Những Vấn Đề Của Chúng Ta – Lực Lượng Đấu Tranh, Phần 2

Những Vấn Đề Của Chúng Ta

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này này là ông Trần Quốc Bảo với (phần 1) chủ đề: “Lực Lượng Đấu Tranh”.

No comments:

Post a Comment