Saturday, January 6, 2018

Những Hoạt Động Của Trung Tâm/VNVL/San Jose, Phần Cuối


Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta, do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là ông Nghiêm Sĩ Tuấn – Trung Tâm Trưởng TT/VNVL, với chủ đề (phần cuối): “Những Hoạt Động Của Trung Tâm/VNVL/San Jose”.

No comments:

Post a Comment