Saturday, January 13, 2018

Những Vấn Đề Của Chúng Ta – Tập Hợp Đồng Tâm

Những Vấn Đề Của Chúng Ta

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là ông Lý Việt Hùng – TTK Tập Hợp Đồng Tâm tại Úc Châu, với (phần đầu) Chủ Trương và Hoạt Động của tổ chức này”.

No comments:

Post a Comment