Saturday, January 13, 2018

Phỏng vấn Học giả Đỗ Thông Minh

Phỏng Vấn

Trong mấy tuần qua, Bắc Hàn bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Trong tình hình ấy, Nam Hàn đã mời gọi Bắc Hàn đối thoại để có thể tránh hiểm họa chiến tranh. Trước sự thay đổi này, phóng viên Thái Hòa đã tiếp xúc với Học giả Đỗ Thông Minh tại Nhật Bản để tìm hiểu sự việc.

No comments:

Post a Comment