Saturday, January 13, 2018

Bàn Ngang Tán Dọc – Đại Án Tham Nhũng Đinh La Thăng &Trịnh Xuân Thanh

Bàn Ngang Tán Dọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh việc xét xử “Đại Án Tham Nhũng Đinh La Thăng &Trịnh Xuân Thanh”.

No comments:

Post a Comment