Friday, January 5, 2018

Bàn Ngang Tán Dọc – Cố Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước

Bàn Ngang Tán Dọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh cái gọi là “Cố Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước”qua việc bắt giữ ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm” .

No comments:

Post a Comment