Monday, August 21, 2017

Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng về nhân quyền Việt Nam

Phỏng Vấn

Nhân quyển ở Việt Nam vẫn bị nhà cầm quyền CSVN vi phạm nghiêm trọng, nên cuộc đấu tranh cho nhân quyền cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Để biết thêm về Mạng Lười Nhân Quyển Việt Nam sau 20 năm hoạt động, mời quí thinh giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Nguyệt và TS Nguyễn Bá Tùng, người đã điều hành mạng lưới này trong 8 năm qua.

No comments:

Post a Comment