Friday, October 6, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc – Nhà nước CSVN hành xử như một nhóm côn đồ thảo khấu

Bàn Ngang Tán Dọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh việc nhà nước CSVN hành xử như một nhóm côn đồ thảo khấu.

No comments:

Post a Comment