Friday, November 24, 2017

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết chia sẻ cảm nghĩ của ông trước dã tâm sẵn sàng bán nước của Đảng CSVN

Phỏng Vấn

Trước dã tâm sẵn sàng bán nước của Đảng CSVN, dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất nước vào tay Trung cộng. Để tìm hiểu hậu quả cũng như phương cách để tránh đại họa này, Đài Đáp Lời Sông Núi đã tiếp xúc với Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, một người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Hoa Kỳ để nghe ông chia sẻ cảm nghĩ của ông.

No comments:

Post a Comment