Wednesday, July 31, 2019

Phỏng vấn Luật sư Lê Công Định (tiếp theo)

Phỏng Vấn

Sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi buổi phóng vấn Luật sư Lê Công Định phần hai do Phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

No comments:

Post a Comment