Thursday, July 14, 2016

Câu Chuyện Thời Sự: Phỏng vấn LS Đào Tăng Dực

Thứ Năm, 14.07.2016
Câu Chuyện Thời Sự kỳ này xin được thảo luận về Phán quyết có tính lịch sử của Tòa Trọng Tài Thường Trực Liên Hiệp Quốc về cuộc tranh chấp chủ quyền hải đảo và các vùng biển giữa Trung Quốc và Phillipines ngày 12 tháng 7 năm 2016. Phán quyết này ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế và an ninh tại các quốc gia có quyền lợi tại Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Diễn giả là LS Đào Tăng Dực, Luật Sư Tòa Thương Thẩm New South Wales và Tối Cao Pháp Viện Úc Ðại Lợi. LS Đào Tăng Dực hiện là Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc của LLDTCNTQ. Ông tham gia buổi thảo luận này từ Sydney, Úc Châu.

No comments:

Post a Comment