Tuesday, March 28, 2017

Phỏng Vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về các hoạt động của BPSOS

PhỏngVấn

Trước tình trạng rất nhiều người dân Việt Nam bị các quan tham của chế độ cướp đất cướp nhà, tổ chức BP.SOS đã bắt đầu có những hoạt động bênh vực và bảo vệ những nạn nhân bị tước đoạt tài sản cách bất công này. Vì thế, phóng viên Thái Hòa đã có một cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là giám đốc tổ chức BPSOS về vấn đề này.

No comments:

Post a Comment